Оценка функциональной нагрузки на систему кровообращения туристов при передвижении в горных условиях

Оценка функциональной нагрузки на систему кровообращения туристов при передвижении в горных условиях

Авторы

  • Irgebayev M.I. Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан
  • Zaurenbekov B.Z. Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан
  • Zhunisbek D.N. Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан
  • Shankulov E. Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан
  • Bubeyev A.K. Таразский региональный университет им. Дулати, г. Тараз, Казахстан

DOI:

https://doi.org/10.48114/2306-5540_2022_1_204

Ключевые слова:

Ключевые слова: функциональный уровень, перепад высоты, функциональная нагрузка, кардиотестер, частота сердечных сокращений.

Аннотация

Аңдатпа. Мақалада, тау туризмінің сипаттамасы, таулы жағдайда кездесетін түрлі әсерлер, адам ағзасына қиындық тудыратын факторлар, қауіпті жағдайлар мен қауіпсіздік ережелерін сақтау жөнінде мәләметтер берілген жәнетаулы спорттық жорықтарын ұйымдастыру және өткізу кезеңдерінде, қатысушылардың денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігін қамту жолында турист-студенттердің қан айналымы жүйесіне түсетін функционалдық жүктемені бағалауды бақылау әдістері қарастырылған.

Сонымен қатар, мақалада туристердің дайындық деңгейінің айырмашылығына байланысты биік таулы жағдайына бейімделу үдерісінде дене жүктемесін орындау қабылеттілігі жөніндегі мәселелер қаралады. Стандартты дене жүктемелерін сынақ ретінде пайдалана отырып, биік таулы жағдайда ұзақ уақыт болуға бейімделуді қалыптастырудағы жекелік ерекшеліктерін зерттеу, таулы спорттық жорықты өтуге туристік топтарды жасақтауда, сондай ақ, әртүлі кәсіби әрекеттерін атқару мақсатында биік таулы аймақтарға аттанатын тұлғалар үшін үлкен теориялық қызығушылыққа және практикалық маңызға ие.

Арнайы электронды құрылғыларды пайдалана отырып, биік таулы жағдайда ағзаға түсетін дене жүктемесіне қайтаратын әсерді өлшеу, жорыққа қатысушылардың биік таулы жағдайға бейімделу деңгейін, сондай ақ,дене жағдайын қадағалауға, және жүктемелерді жоспарлау мен реттеуге мүмкіндік береді.

Биографии авторов

Irgebayev M.I., Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан

доктор РһD, исполняющий обязанности ассоциированного профессора

Zaurenbekov B.Z., Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан

доктор PhD, и.о. ассоциированного профессора, кафедра Спортивных игр

Zhunisbek D.N., Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан

доктор РһD, исполняющий обязанности ассоциированного профессора

Shankulov E., Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, Казахстан

магистр, старший преподаватель

Bubeyev A.K., Таразский региональный университет им. Дулати, г. Тараз, Казахстан

преподаватель

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Загрузки

Опубликован

05.04.2022

Как цитировать

Irgebayev M.I., Zaurenbekov B.Z., Zhunisbek D.N., Shankulov E., & Bubeyev A.K. (2022). Оценка функциональной нагрузки на систему кровообращения туристов при передвижении в горных условиях: Оценка функциональной нагрузки на систему кровообращения туристов при передвижении в горных условиях. Теория и методика физической культуры, 67(1), 204–209. https://doi.org/10.48114/2306-5540_2022_1_204

Выпуск

Раздел

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА АКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)